V-VI դարերի հայ փիլիսոփա, նեոպլատոնականության հետևորդ: Հին հայկական փիլիսոփայության աշխարհիկ ուղղության հիմնադիր: Դ. Անհաղթի արձանը դրվել է 1985 թ., իր անունը կրող փողոցում Զեյթուն թաղամասում: Արձանի նյութը` բրոնզ, գրանիտ, բարձրությունը` 3 մ, քանդակագործ` Սերժ Մեհրաբյան, ճարտարապետ՝ Էդուարդ Սաֆարյան: Արձանի աջ կողմում քանդակագործը փորագրել է իր բանաստեղծություններից մի քանիսը, իսկ գրքի վրա` Ճանաչիր հոգուդ գանձերը մաքուր…:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *